Hôm nay Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín.
Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín.
Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm bằng cách bỏ phiếu kín.
Lên top