Đi sát dân hơn và lắng nghe dân trong giải quyết các công việc của đất nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì cuộc làm việc. ẢnhL VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì cuộc làm việc. ẢnhL VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đồng chủ trì cuộc làm việc. ẢnhL VGP