Thanh Hoá:

Bí thư kiêm Chủ tịch phường Đông Thọ đứng trên bè cho đội quy tắc kéo đi trên phố