HLV Park Hang-seo chơi bóng với học sinh Bình Định