Đập Tam Hiệp của Trung Quốc từng đón dòng chảy vào tới 70.000 m3 mỗi giây

Giulio Boccaletti -  Giám đốc Chiến lược và Đại sứ Toàn cầu về Nước tại The Nature Conservancy gọi đập Tam Hiệp là "trường thành nước của Trung Quốc". Nguồn: CGTN.
Giulio Boccaletti - Giám đốc Chiến lược và Đại sứ Toàn cầu về Nước tại The Nature Conservancy gọi đập Tam Hiệp là "trường thành nước của Trung Quốc". Nguồn: CGTN.
Giulio Boccaletti - Giám đốc Chiến lược và Đại sứ Toàn cầu về Nước tại The Nature Conservancy gọi đập Tam Hiệp là "trường thành nước của Trung Quốc". Nguồn: CGTN.
Lên top