Đại sứ Mỹ và con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn về lịch sử