Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sau những giấc mơ đường

Minh họa của Choai
Minh họa của Choai