Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Noel lạnh

Ảnh: Vinh Thắng Đặng
Ảnh: Vinh Thắng Đặng