Ở nơi những bóng hồng không có khái niệm ngày 8.3

Nữ điều dưỡng Mai Thị Thu Hiền chăm sóc người bệnh là niềm vui mỗi ngày
Nữ điều dưỡng Mai Thị Thu Hiền chăm sóc người bệnh là niềm vui mỗi ngày