Nhà báo Tạ Bích Loan đăng ký hiến tạng

Nhà báo Tạ Bích Loan cùng đồng nghiệp đăng ký hiến tạng
Nhà báo Tạ Bích Loan cùng đồng nghiệp đăng ký hiến tạng
Nhà báo Tạ Bích Loan cùng đồng nghiệp đăng ký hiến tạng