BỘ Y TẾ:

Lo ngại nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mạnh