Bệnh viện giáp Tết đông như trẩy hội

Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội - đông như trẩy hội
Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội - đông như trẩy hội
Khoa Cấp cứu A9 - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội - đông như trẩy hội