Xây nhà hát không phải là chuyện “lửa cháy ngang mày”