Dẹp các bãi gửi xe máy là bắn một mũi tên trúng hai đích

Nhân viên bãi giữ xe đường Tôn Thất Thiệp ra đường vẫy khách.
Nhân viên bãi giữ xe đường Tôn Thất Thiệp ra đường vẫy khách.
Nhân viên bãi giữ xe đường Tôn Thất Thiệp ra đường vẫy khách.