Cuộc sống đi trước nhanh, chính sách theo sau chậm