Vạn chài Thủy Phú - nửa thế kỷ mơ được lên bờ

Ba, bốn thế hệ sống lênh đênh trên những chiếc ghe chật chội, rách nát.
Ba, bốn thế hệ sống lênh đênh trên những chiếc ghe chật chội, rách nát.
Ba, bốn thế hệ sống lênh đênh trên những chiếc ghe chật chội, rách nát.