Nín thở... qua cầu

Cây cầu xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được sự quan tâm của các ngành chức năng, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.
Cây cầu xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được sự quan tâm của các ngành chức năng, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.