Mặt đầm trong cơn sốt... sò

Người dân đặt lú trên đầm Thị Tường. Ảnh: HUỲNH LÂM
Người dân đặt lú trên đầm Thị Tường. Ảnh: HUỲNH LÂM
Người dân đặt lú trên đầm Thị Tường. Ảnh: HUỲNH LÂM