Nhiều vi phạm pháp luật về đấu thầu tại Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh