Đề nghị truy tố Cựu chủ tịch Công ty PVTex Trần Trung Chí Hiếu

Ông Trần Trung Chí Hiếu khi còn ở PVTex.
Ông Trần Trung Chí Hiếu khi còn ở PVTex.
Ông Trần Trung Chí Hiếu khi còn ở PVTex.