Tăng cường mạng lưới thông tin phòng, chống thiên tai