Tình người ấm nồng ở “xóm chạy thận”

Hơn 9 năm bà Đầm vẫn ngày ngày chăm sóc cho chồng ở “xóm chạy thận”.
Hơn 9 năm bà Đầm vẫn ngày ngày chăm sóc cho chồng ở “xóm chạy thận”.
Hơn 9 năm bà Đầm vẫn ngày ngày chăm sóc cho chồng ở “xóm chạy thận”.