"Hiệp sĩ" quốc lộ nói về "hiệp sĩ" đường phố

Anh Tùng với sợi dây "chống tội phạm" luôn mang theo người.
Anh Tùng với sợi dây "chống tội phạm" luôn mang theo người.
Anh Tùng với sợi dây "chống tội phạm" luôn mang theo người.