Heo đất nằm buồn trên gác mái

Lạnh tanh lò nung củi.
Lạnh tanh lò nung củi.
Lạnh tanh lò nung củi.