Lùi thời hạn thực hiện điều chỉnh tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn:

Giảm áp lực cho ngân hàng

Việc giãn thời hạn siết sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn được nhiều quan điểm đồng tình là cần thiết, giúp ngân hàng giảm bớt áp lực. Ảnh: Vy An
Việc giãn thời hạn siết sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn được nhiều quan điểm đồng tình là cần thiết, giúp ngân hàng giảm bớt áp lực. Ảnh: Vy An