Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Với nửa bên kia: Tuần này có buồn không?