Giá khí - câu chuyện không chỉ của doanh nghiệp phân bón