Có hay không người nghiện facebook?

Thuật ngữ tiếng Anh “Internet addiction” là nghiện Internet bao gồm nghiện game online và nghiện mạng xã hội.
Thuật ngữ tiếng Anh “Internet addiction” là nghiện Internet bao gồm nghiện game online và nghiện mạng xã hội.
Thuật ngữ tiếng Anh “Internet addiction” là nghiện Internet bao gồm nghiện game online và nghiện mạng xã hội.