Chớ xem thường lửa

Sử dụng hóa chất để chữa cháy xăng dầu.
Sử dụng hóa chất để chữa cháy xăng dầu.