Top 3 phương án thiết kế sân bay Long Thành, chỉ nhất không nhì