Tới 2020 sẽ giảm từ 30% - 50% xe công cho bộ, ngành