Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vietnam Summit 2016:

Thay đổi mô hình tăng trưởng lấy kinh tế tri thức làm trọng tâm