Số lượng trang thương mại điện tử vi phạm chưa đăng kí tăng mạnh

(Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2019).
(Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2019).
(Nguồn: Sách trắng TMĐT Việt Nam năm 2019).
Lên top