Hỗ trợ hơn 750.000 EUR ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ