Đề xuất giám sát trạm thu phí BOT, người dân có thể làm gì?