Infographic: Năm 2018 cả nước sẽ có bao nhiêu biên chế công chức?

Thủ tướng vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách của các cơ quan hành chính nhà nước và các hội có tính chất đặc thù năm 2018. Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, công chức dự phòng và các hội có tính chất đặc thù là hơn 265.000 (giảm 4.000 so với năm trước đó). 

 
 

Infographic