Giảm tải các cuộc thi phổ thông: Nói không với bệnh thành tích và luyện “gà nòi”