Đà Nẵng cấm các trường thu các khoản tiền trái quy định