Có nên giải tán đại học vùng?

Minh họa của ĐAN
Minh họa của ĐAN