Hoàng Thùy Linh: Từ “đống tro tàn”, tuổi 19 và "Phượng Hoàng tái sinh"