Nhà hàng chơi trội, dùng iPad làm đĩa đựng thức ăn