Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lênh đênh giữa rừng tràm Trà Sư mùa nước nổi