Hồ Ba Khan mùa nước trong, nước đục

Hồ Ba Khan mỗi mùa một vẻ
Hồ Ba Khan mỗi mùa một vẻ