Văn hóa đổ lỗi

Xe biển xanh của Bộ Y tế lao ngược chiều trên cầu Nhật Tân đang gây ra sự phẫn nộ trong dư luận
Xe biển xanh của Bộ Y tế lao ngược chiều trên cầu Nhật Tân đang gây ra sự phẫn nộ trong dư luận