Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ "sân chơi này của tao" đến "xã hội đen là của tao"

Dựng lại hiện trường vụ xe của Chánh văn phòng Đảng ủy BQL khu kinh tế Hải Phòng va quyệt làm một sinh viên bị thương
Dựng lại hiện trường vụ xe của Chánh văn phòng Đảng ủy BQL khu kinh tế Hải Phòng va quyệt làm một sinh viên bị thương