Đó không phải là bảo mẫu, mà là bạo hành, hành hạ…

Hình ảnh bảo mẫu bạo hành trẻ trong clip.
Hình ảnh bảo mẫu bạo hành trẻ trong clip.