Bảo mẫu bạo hành trẻ dã man ở Đà Nẵng: Phản khoa học, phản giáo dục, dã man...

Bảo mẫu đè ngửa trẻ ra để cho ăn.
Bảo mẫu đè ngửa trẻ ra để cho ăn.