Công chúng chờ đợi gì ở Táo quân?

Một cảnh chương trình Táo quân.
Một cảnh chương trình Táo quân.
Một cảnh chương trình Táo quân.