Bổ nhiệm lại chức danh cho cục trưởng "quy hoạch vợ làm cục phó" - nên không?

(ảnh minh họa/nguồn: www.tuyengiao.vn).
(ảnh minh họa/nguồn: www.tuyengiao.vn).