Quyền Vụ trưởng và “20.000 nhà báo mà nó xâu xia...”